Levering en uitvoering

Ik zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres wat je bij de bedrijfsgegevens terug kunt vinden.

De producten worden veelal handgemaakt en de levertijd is afhankelijk van de voorraad en uw persoonlijke wensen. Hierdoor verschilt de levertijd per product. Een product dat speciaal voor u ontworpen wordt, heeft een langere levertijd dan een standaard product.
Er staat een indicatie van de levertijden bij de producten vermeld. Natuurlijk probeer ik alles altijd zo snel mogelijk te verzenden.

Heeft u het voor een speciale datum nodig? Mail dan voor u een bestelling plaatst, eerst naar info@liefsvancindy.nl en vraag naar de mogelijkheden. Indien mogelijk probeer ik daar rekening mee te houden.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Ik zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij we anders overeen zijn gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het bedrag zal dan uiterlijk binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort worden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ik mij inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Liefs van Cindy tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verzend- en verpakkingskosten

De bestellingen worden vanuit München (Duitsland) verstuurd.

De meeste producten kunnen voor €3,75 verzonden worden.

Bij een bestelling vanaf €75,00 euro of meer betaal je geen verzendkosten.
Grote bestellingen worden altijd via DHL verzonden. De rest wordt verzonden met de Deutsche Post. In Nederland wordt dit in de meeste gevallen overgenomen door Post NL.

Ze kijken hier niet alleen naar het gewicht maar ook naar de grootte van de envelop. Een a4 poster weegt niet veel maar moet in een ‘grote’ envelop waardoor de verzendkosten €3,75 zijn.

Voor België gelden dezelfde kosten.

 

Ruilen en retourneren

Natuurlijk hoop ik dat de producten naar wens zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn dan kunt u het product, binnen 14 dagen na ontvangst, ruilen of retourneren. De retourkosten zijn voor de klant. Voor gepersonaliseerde producten gelden andere voorwaarden.

Bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door de u aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Liefs van Cindy verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Liefs van Cindy. Het kenbaar maken dient u te doen middels het modelformulier. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. Let op! De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Let op! Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour.

De producten die gepersonaliseerd worden kan ik helaas niet retour nemen. Hiermee worden de producten bedoeld die bedrukt worden met naam en of geboortegegevens. Als u een naambordje bestelt, stuur ik altijd eerst een voorbeeld met uw gegevens zodat u een beeld heeft hoe het eruit komt te zien. Dit geldt ook voor de bewaardozen en geboortelijsten.
Bij ‘groen licht’ worden deze dan definitief gemaakt. Heeft u toch een klacht, neem dan gerust contact op. We kijken dan naar de mogelijkheden.

 

Retour sturen.

Voordat u iets terug stuurt, mail dan altijd eerst naar info@liefsvancindy.nl en vermeld daarbij de volgende gegevens:
Kopieer deze vragen in uw mail of in Word en vul alles volledig in.

Datum:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

(Artikel + gevens hier noteren)

Besteld op:                                     Bestelnummer :

Ontvangen op:

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en) :

IBAN Rekeningnummer waarop het bedrag dient teruggestort te worden:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Kosten in geval van retour sturen.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw eigen rekening.

Indien u een bedrag betaald heeft, zal Liefs van Cindy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds onbeschadigd terug ontvangen is door Liefs van Cindy of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Als het product onbeschadigd ontvangen is, zal het door u reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden. Indien het product gebruikt of beschadigd is, kan ik het helaas niet terugnemen. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

Het terugsturen van het product kan naar een Nederlands adres, deze hoort u dan mij.

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.